DÜNYA İÇİN SORUMLULUĞU CİDDİYE ALIYORUZ
BAĞIŞ SAYFASI

TÜZÜK

International Liability Association Europe

“Avrupa Uluslararası Sorumluluk Derneği”

1-) Adı ve Merkezi

 • Derneğin adı: “International Liability Association Europe (Avrupa Uluslararası Sorumluluk Derneği)” dir. Dernekler siciline kaydedilerek “e.V.” (tescilli dernek) ekini taşıyacaktır.
 • Derneğin Merkezi Mainz’dadır.
 • Mali yıl takvim yılıdır.

2-) Derneğin Amacı

 • Derneğin amacı:
  • Yurt içinde ve dışında din ve kültürün tanıtımı ve diğer ülkelerde yaşayan insanlarla toplumsal iletişimin sağlanması;
  •  İhtiyaç sahibi kişilere yönelik dünya çapında yardımın genişletilmesi ve onlara yönelik dayanışmanın güçlendirilmesi; bu hedeflerin önemi konusunda sosyal farkındalığın geliştirilmesi de buna dahildir;
  • Yurt içinde ve dışında eğitim kalitesinin arttırılması
  • Kültürel birliktelikler üzerine dayalı kimlik oluşturulması
 • Bu amaçlar özellikte şöyle gerçekleştirilir:
  • Dini ve kültürel faaliyetlerin tertibi için yurt dışında şubelerin kurulması ve işetilmesi ve aynı zamanda yurt dışında eğitim faaliyetleri için öğrenci yurtlarının kurulması ve işletilmesi;
  • Yurt dışında yaşayan ihtiyaç sahipleri için maddi ve manevi destek;
  • Derneğin hedefleri ile örtüşen yerli ve yurt dışı dernek ve vakıflarla işbirliği yapılması ve onların desteklenmesi; özellikle bu dernekler ve vakıflar tarafından yapılan inşaatların desteklenmesi
  • okulların kurulması; aynı hedeflere sahip diğer işletmeciler tarafından gerçekleştirilen okul ve kurumların devam eden inşaat projelerinin desteklenmesi;
  • Derneğin hedeflerine uygun yurt içinde ve dışında binaların satın alınması, kiralanması ve bakımı;
  • Sosyal iletişime hizmet eden bilinçlendirme toplantıları, konferansları, gezileri vb. faaliyetlerin organize edilmesi
  • Kurslar, seminerler, konferanslar vb. eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi;
  • Yurt içinde ve dışında bağış toplama kampanyalarının yürütülmesi ve bağışların kabul edilmesi;
  • Yurt içinde ve dışında vakıfların kurulması ve diğer dernek ve kurumlara üye olunması ve ortak faaliyetlerin düzenlenmesi;
  • Kamu kurumları ve diğer kamu kurumu olamayan müesseselerle ve aynı zamanda ticari kuruluşlarla işbirliğinin yapılması; onlarla projelerin geliştirilmesi veya projelere katılım sağlanması buna dahil olmakla beraber
  • Yurt içinde ve dışında acentelerin açılması.
 • Bu amaçlara ulaşabilmek için dernek sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi yurt içinde ve dışında eğitim ve öğretim alanlarında da kapsamlı bir şekilde aktiftir.
 • Derneğin faaliyetleri derneğin amaçları için kullanılan bağışlarla finanse edilmektedir.

3- ) Üyelik

 • Her yetişkin gerçek kişi veya tüzel kişi derneğe üye olabilir.
 • Yönetim kurulu yazılı yapılacak olan başvuru hakkında karar verir. Başvuruda, başvuranın adı, yaşı, mesleği ve adresi yanısıra başvuranın üye olma sebepleri de bulunmalıdır.
 • Başvuran, başvurusunun kabul edilmesi halinde tüzüğü kabul eder. (Başvurunun reddedilmesi durumunda) (zorunlu) kabul edilme hakkı yoktur.

4-) Üyelerin Hakları ve Görevleri

 • Üyeler, derneğin amaç ve çıkarlarını desteklemek ve derneğin organlarının karar ve emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
 • Üyeler, derneğin binalarını kullanma ve etkinliklere katılma hakkına sahiptirler. Genel Kurulda eşit oy hakları vardır. Oy haklarının başkalarına devredilmesi mümkün değildir.
 • Dernek, üyelerinden aidat toplayabilir. Yönetim Kurulu, aidat miktarını ve ödeme tarzını belirler.
 • Giriş ücreti yoktur. Dernek amacını kapsayan özel projelerin gerçekleştirilebilmesi için, üyeler kendi paylarına düşecek olan olağanüstü katkılarda bulunmakla yükümlüdürler. Her üye tarafından ödenecek olan bu (olağanüstü) katkı payı sene içerisinde toplam 100 Avro’yu (yani: yüz) aşmamalıdır. Yönetim Kurulu, her bir katkı payının miktarı ve bu payın üyelere taksimi hakkında yukarıda sözkonusu olan sınırlar dahilinde karar verir.
 • Dernek görevlileri gönüllü olarak çalışırlar. Gerekli masraflar iade edilir.

5-) Üyeliğin Düşmesi

 • Üyelik aşağıdaki durumlarda sona erer:
  1. Üyenin ölmesiyle veya tüzel kişiliğin veya derneğin feshedilmesiyle,
  2. gönüllü olarak istifa etmekle,
  3. derneğin ihracı ile.
 • Gönüllü istifa, üç ay önceden Yönetim Kurulu üyelerinden birisine yazılı olarak bildirilir. Derneğin çıkarlarına yönelik ağır bir ihlal durumunda üye, Yönetim Kurulu kararı ile dernekten ihraç edilebilir. İhraç etmeden önce üyeye makul bir süre tanınarak yazılı veya yönetim kurulunun huzurunda kendini savunmaya fırsat verilmelidir. Dışlama kararı gerekçelendirilmeli ve üyeye mektupla bildirilmelidir.

6-) Derneğin Organları

       Derneğin organları:

 1. Yönetim Kurulu
 2. Genel Kurul

7-) Yönetim Kurulu

 • Derneğin Yönetim Kurulu altı kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından beş yıllığına seçilir. Üyenin tekraren seçilmesi mümkündür. İstifa eden üye, bir sonraki üye seçilene kadar görevde kalır.
 • Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
  1. Başkan
  2. Başkan Yardımcısı
  3. Sekreter
  4. Sekreter Yardımcısı
  5. Muhasip
  6. Muhasip Yardımcısı
 • Dernek, mahkemede ve mahkeme dışında iki yönetim kurul üyesi tarafından müştereken temsil edilir. Münferit durumlarda, genel kurul tarafından § 181 BGB sınırlamalarından muaf tutulabilir.
 • Yönetim kurulu üyeleri organ olarak görevlerini yerine getirirken verdikleri zarardan dolayı, sadece kasıt ve ağır ihmal durumunda derneğe ve dernek üyelerine karşı yükümlüdürler.

8 -) Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, herhangi bir görev yasa veya tüzükle başka bir dernek organına tahsis edilmediği müddetçe, derneğin bütün işlerinden sorumludur. Yönetim Kurulunun ana görevleri aşağıda zikredilmiştir:

 • Genel kurulu ve gündemi hazırlaması,
 • Genel kurulu toplantıya çağırması,
 • Genel kurul kararlarını uygulaması,
 • Her mali yıl için bir bütçe hazırlaması, defter tutması ve yıllık rapor hazırlaması,
 • İş sözleşmelerinin akdi ve feshi,
 • Üyelerin kabulü ve ihracına ilişkin kararların alınması.

9-) Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları

 • Yönetim Kurulu kararlarını kendisine yazılı, telefon veya telgrafla davet edilen yönetim kurulu toplantılarında alır. Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az iki kez yapılır. Yönetim Kurulu karar aldığı takdirde veya bir yönetim kurulu üyesi tarafından yazılı olarak talep edildiğinde ilave toplantılar yapılmalıdır.
 • Yönetim Kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerinin prosedüre rıza göstermeleri halinde yazılı veya telefon yoluyla da karar alabilir.
 • Yönetim Kurulu hükümlerini karara bağlar. Yönetim Kurulunun kararları toplantı başkanı tarafından imzalanarak tutanak altına alınır. Tutanakta, yönetim kurulu toplantısının yeri ve zamanı, katılımcıların adı, alınan kararlar ve oylama sonuçları yer almalıdır.
 • Yönetim Kurulu, cari gelir ve giderlere ilişkin ve derneğin mal varlığını gösteren yıllık bir rapor hazırlamak zorundadır. Harcamalar, amaca ve ödeme alan kişi sayısına göre şekillendirilmelidir.

10-) Genel Kurul Toplantısı

 • Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy kullanmak için başka bir üyeye vekalet verilemez.
 • Genel kurul sadece aşağıdaki görevlerden sorumludur:
  • Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki mali yıl için hazırlanan bütçenin onaylanması, Yönetim kurulunun yıllık raporunun kabulü ve Yönetim kurulunun ibrası;
  • Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması;
 • Tüzük değişikliklerine ilişkin kararların alınması;
 • Derneğin feshi; bu durumda Genel Kurul derneğin mal varlığının kime tahsis edileceğini de belirler.
 • Yönetim Kurulunun sorumluluk alanına giren konularda Genel Kurul, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunabilir. Yönetim Kurulu da, kendi sorumluluk alanına giren konularda Genel Kurulun görüşüne başvurabilir.

11-) Genel Kurul Toplantısına Davet

Olağan Genel Kurul toplantısı yılda bir kez yapılmalıdır. Yönetim Kurulu toplantıya, üyenin dernek tarafından bilinen son posta veya e-posta adresine bir ay önceden gündemi de göndermek suretiyle yazılı davet eder. Süre, davet mektubunun gönderilmesini takip eden gün başlar. Davet mektubu, üye tarafından derneğe bildirilen son posta adresi veya e-posta adresine gönderildiğinde, ilgili üye tarafından alınmış kabul edilir.

12-) Genel Kurul Kararı

 • Genel Kurula Yönetim Kurulu başkanı veya onun hazır bulunmaması durumunda vekili başkanlık eder. Yönetim kurulu üyesi hazır bulunmuyorsa Genel Kurul bir başkan tayin eder.
 • Katip toplantı başkanı tarafından atanır. Üye olmayanlar da katip olabilirler.
 • Oylama şekli toplantı başkanı tarafından belirlenir. Eğer oy verme hakkına sahip olan ve oylamaya katılan üyelerin çoğunluğu talep ederse oylama yazılı yapılmalıdır.
 • Genel kurul toplantısı halka açık değildir. Toplantı başkanı konuk kabul edebilir. Basın, radyo ve televizyonun kabulüne Genel Kurul karar verir.
 • Genel Kurul, §§ 11 ve 13’e göre olağan davet durumunda hazır bulunan üye sayısına bakılmaksızın yeterli çoğunluğa sahip olur.
 • Genel kurul, verilen geçerli oyların salt çoğunluğu ile karar verir. Tüzük değişiklikleri, verilen geçerli oyların dörte üç çoğunluğunu gerektirir. Fesh kararı, kullanılan geçerli oyların beşte dört çoğunluğu ile alınılabilinir. Çekimser oylar bütün oylamalarda geçersiz sayılır.
 • Genel kurul kararları tutanak altına alınmalı, Başkan ve katip tarafından imzalanmalıdır. (Tutanakta) toplantının yeri ve zamanı, toplantı başkanı ve katip, hazır bulunan üye sayısı, gündem, oylama sonuçları ve oylamanın şekli tespit edilmelidir.
 • Tüzükte değişiklik yapılması halinde, tam metin kaydedilmelidir.
 • Her üye, genel kurul toplantısı gününden en az bir hafta öncesine kadar başka konuların gündeme alınması için kurula yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Toplantı başkanı, sözkonusu hususları genel kurul toplantısı başlangıcında gündeme eklemelidir. Toplantı esnasında gündem değişiklikleri genel kurul tarafından karara bağlanır.

13-) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu her zaman olağanüstü genel kurul toplantısına davet edebelir. Derneğin çıkarları gerektirdiği takdirde veya tüm üyelerin üçte biri yazılı olarak amac ve nedenleri belirterek toplantının tertip edilmesini talep ettiği takdirde, toplantı yapılması gerekmektedir. Olağanüstü Federal Meclis toplantısına davet etme süresi bir haftadır.

14-) Üyelerin Takdiri

Derneğin görevlerinde yer almadan derneğin amaçlarına yönelik belirli bir ölçüde destek sağlayan dernek üyeleri, dernek tarafından çalışmaları için özellikle takdir edilebilir. Bu üyeler yönetim kurulu tarafından şeref üyeleri olarak atanabilir.

15-) Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Devri

 • Derneğin feshine ancak dernek feshi hakkında karar verilmesi çağrısında bulunulan olağanüstü bir genel kurulda karar verilebilir.
 • Derneğin feshi durumunda derneğin mal varlığı Vogelsanger Str. 290, 50825 Köln adresinde bulunan ve Köln Bölge Mahkemesinde VR 6851 no ile tescilli olan İslam Kültür Merkezleri Birliği’ne devredilir.

 

Mainz, 26 Haziran 2022

Whatsapp'tan Sor